Nowa wersja enova365 z numerem 15.3 już dostępna!

Wersja 15.3, która zawiera:

a) Księgowość:

 • Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).
 • Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.;

b) Kadry i płace:

 • Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji programu Płatnik.

e-sprawozdania finansowe

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości udostępnione zostały funkcjonalności umożliwiające przygotowanie oraz wysyłkę elektronicznych sprawozdań finansowych:
 • Sprawozdanie jednostki innej niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 • Sprawozdanie jednostki małej korzystające z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie jednostki mikro
 • Sprawozdanie jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje pozarządowe)

Udostępnione mechanizmy pozwalają na przygotowanie e-sprawozdań do podmiotów:

 • Do KRS – przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR
 • Do KAS (Krajowej Administracji Skarbowe) – przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego Poza funkcjonalnościami pozwalającymi na przygotowanie i wysyłkę e-sprawozdania udostępniono mechanizmy wspomagające proces:
 • Możliwość wydruku e-sprawozdania, dzięki czemu kadra kierownicza może szczegółowo zapoznać się z treścią sprawozdania przed złożeniem podpisu.
 • Przechowywanie plików z podpisami elektronicznymi w enova365 – pozwala na uzyskanie informacje o osobie, która podpisała sprawozdanie, dzięki czemu kadra kierownicza posiada kontrolę nad wysyłaną dokumentacją
 • Możliwość cofnięcia podpisanego dokumentu w razie wykrycia nieprawidłowości bądź podpisu przez nieupoważnioną osobę
 • Możliwość podpisu e-sprawozdania bezpośrednio w systemie enova365, co pozwoli na skrócenie realizacji procesu
 • W ramach funkcjonalności realizujących proces wysyłki sprawozdań, udostępniono noty objaśniające