Elektroniczne sprawozdania finansowe

Zgodnie z przepisami Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych, tj. dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe sporządzają:

1. jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
2. podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

 

Proces przygotowania sprawozdania finansowego w enova365 obejmuje:

  • wygenerowanie wyników zestawień księgowych (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym) – opis: Zestawienia księgowe;
  • uzupełnienie formularza sprawozdania finansowego – dane w obrębie kolejnych części sprawozdania wprowadzane są w formie opisowej lub w postaci załączników; na tym etapie do sprawozdania dodawane są przygotowane wcześniej wyniki zestawień księgowych – opis: Tworzenie sprawozdania finansowego;
  • wygenerowanie XML e-Sprawozdania Finansowego (w przypadku podatników PIT) oraz wygenerowanie podpisanego XML e-Sprawozdania Finansowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) – opis: e-Sprawozdania Finansowe.

Przesłanie e-Sprawozdania Finansowego realizowane jest za pomocą narzędzia właściwego dla danego typu jednostki.

Narzędzia do przekazywania sprawozdań finansowych:

podmioty wpisane do KRS – korzystają z dedykowanego portalu udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. Portal
umożliwiający przekazywanie plików elektronicznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest pod adresem
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.

Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych korzystają z aplikacji
Ministerstwa Finansów dostępnej pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Aplikacja umożliwia generowanie
plików e-sprawozdań, podpisywanie i wysyłkę do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Więcej informacji – pobierz dokumentację: 

enova365-Elektroniczne sprawozdania finansowe-dokumentacja

 • Elektroniczne sprawozdania finansowe
 • Konfiguracja
 • Zakładka Firma/Dane o działalności
 • Zakładka Księgowość/Sprawozdania finansowe
 • Zestawienia księgowe
 • Definicje zestawień księgowych i Typ jednostki
 • Ochrona sprawozdań
 • Identyfikator
 • Kopiowanie wyrażeń na zestawienia
 • Generowanie wyniku zestawienia księgowego
 • Edycja wyniku zestawienia księgowego
 • Tworzenie sprawozdania finansowego
 • Ogólne
 • Wprowadzenie
 • Zasady rachunkowości
 • Wyniki zestawień
 • Objaśnienia
 • Dodatkowe rozwiązanie – Noty objaśniające do sprawozdań finansowych
 • e-Sprawozdanie Finansowe
 • Generowanie e-Sprawozdania
 • Podpisywanie e-Sprawozdania
 • Zarządzanie podpisami
 • Wysyłka e-Sprawozdania
 •  

enova365-e-Sprawozdania Finansowe-dokumentacja

 • e-Sprawozdanie Finansowe
 • Generowanie e-Sprawozdania
 • Podpisywanie e-Sprawozdania
 • Zarządzanie podpisami
 • Wysyłka e-Sprawozdania

enova365-Tworzenie sprawozdania-dokumentacja

 • Tworzenie sprawozdania finansowego
 • Ogólne
 • Wprowadzenie
 • Zasady rachunkowości
 • Wyniki zestawień
 • Objaśnienia
 • Dodatkowe rozwiązanie – Noty objaśniające do sprawozdań finansowych

enova365-Konfiguracja-dokumentacja

 • Konfiguracja
 • Zakładka Firma/Dane o działalności
 • Zakładka Księgowość/Sprawozdania finansowe

enova365-Zestawienia księgowe-dokumentacja

 • Zestawienia księgowe
 • Definicje zestawień księgowych i Typ jednostki
 • Ochrona sprawozdań Identyfikator
 • Kopiowanie wyrażeń na zestawienia
 • Generowanie wyniku zestawienia księgowego
 • Edycja wyniku zestawienia księgowego