Szanowni Państwo,

w dniu 4 stycznia 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2012.2.3.
W wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Kadry Płace:

  • Dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Księgowość:

  •  Wydruk sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – w systemie został udostępniony raport umożliwiający przy-gotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową.
  • Slim VAT – przygotowano mechanizmy obsługujące mechanizm Slim VAT, zgodnie z Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa podpisana przez prezydenta), z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy dotyczące uproszczeń w obszarze VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT.  
  • CIT dla spółek komandytowych – zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym po-datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Handel:

  • Podatek od sprzedaży detalicznej – od 01.01.2021 zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
  

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zamów instalację nowej wersji.