Od 1 września 2019 w Polsce obowiązuje tzw. Biała lista podatników VAT. 

1 września w życie weszły zapisy z nowelizacji ustawy o podatku VAT z 12 kwietnia 2019, która zakłada utworzenie jednej listy pozwalającej na szybką i dokładną weryfikację kontrahenta. Do tej pory przedsiębiorca mógł korzystać z trzech oddzielnych wykazów: podatników wyrejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. Dzięki nowej liście możliwe będzie weryfikowanie kontrahenta pod względem wpisu działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Biała lista jest tworzona i nadzorowana przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Baza będzie aktualizowana każdego dnia roboczego.

Informacje dostępne na liście

Na białej liście podatników można sprawdzić następujące dane o kontrahencie:

 • Firma (nazwa) lub imię i nazwisko
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • Numer PESEL, o ile podmiot posiada
 • Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia)
 • Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK
  Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie
 • Data rejestracji jako podatnika VAT
 • Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna odmowy rejestracji
 • Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna wykreślenia
 • Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna przywrócenia

Obowiązek od 2020 roku

Od początkiem roku 2020 przedsiębiorcy będą zobligowani do korzystania z numerów kont bankowych podanych w białej liście do wszystkich transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł. W przypadku zlecenia przelewu na inny rachunek firmę czekają następujące sankcje:

 • nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Warto podkreślić, że w tym przypadku podział na transakcje, wynikające z tej samej faktury nie będzie miał znaczenia.
 • Przedsiębiorca będzie razem z kontrahentem ponosił ryzyko za brak płatności VAT od transakcji.

Biała lista w enova365

W enova365 w wersji 1908 wprowadzono mechanizmy umożliwiające komunikacje online z Wykazem podatników VAT, a w ramach tej komunikacji weryfikację statusu kontrahenta i jego rachunków bankowych.

Pobierz aktualną wersję enova365 z obsługą Białej Listy ->

Proszę wypełnić formularz poniżej, a na podany email zostanie przesłany automatycznie link do pobrania programu