enova365 Księga Inwentarzowa

Prowadź ewidencję majątku firmy z dostępem do raportów i analiz wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości. Zapewnia dostęp do pełnej weryfikacji majątku firmy oraz automatyzuje wykonywane operacje na środkach trwałych i majątku – m.in. pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Umożliwia również szybką analizę informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

Funkcjonalność modułu enova365 Księga Inwentarzowa:

Ewidencjonowanie kartotek:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • wyposażenia (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały, które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania).

Metody amortyzacji:

 • jednorazowa,
 • liniowa,
 • degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową).

Prowadzenie kartotek:

 • rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i zaimportowanym kartotekom środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,
 • możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej
 • możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,
 • możliwość przypisania kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • dokument amortyzacji – automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
 • przyjęcie środka trwałego – OT,
 • likwidacja środka trwałego – LT,
 • przeszacowanie,
 • zmiana wartości,
 • odpis aktualizujący,
 • inwentaryzacja – możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • zmiana miejsca użytkowania,
 • zmiana parametrów amortyzacji,
 • zmiana centrum kosztów,
 • zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • zmiana wartości i ilości.

Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.

Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.