Dodatek BST.KsięgaExt - ułatwienia

Dodatek BST.KsięgaExt 

BST.KsięgaExt to zestaw narzędzi, które wspomagają pracę użytkownika w obrębie modułów Księgowość i EŚP.

Działania na lista Ewidencji dokumentów

Dodatkowy Guzik “Dekret (F5)”

Jeżeli dokument ewidencji jest zadekretowany, to otwiera formatkę tego dekretu.

Dodatkowa pozycja w menu czynność “BST/Usuń Dekret”

Usuwa wszystkie dekrety z zaznaczonych dokumentów ewidencji i ewentualnie przenosi je do bufora.

Dodatkowa czynność “BST/Sprawdź status VIES”

Dla wielu zaznaczonych dokumentów ewidencji sprawdza status VIES kontrahentów i zapisuje do logu “Sprawdzenie VIES”.

 

Działania na liście Kontrahenci i urzędy/Kontrahenci

Czynność “BST/Zduplikowani kontrahenci”

Sprawdza wszystkich kontrahentów pod kątem tych samych pól NIP, EuVAT i nazwy. Raport jest zapisywany w logu “Zduplikowani kontrahenci”. Dane z tego logu można zaznaczyć i wkleić do excela.

Czynność “BST/Popraw dane kontrahenta”

Usuwa z nazwy kontrahenta wszystkie znaki niestandardowe spoza listy: 0-9 a-z A-Z ęóąśłżźćń ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ . , & - ' " [SPACJA]. Poprawia również skróty PPHU, PHU na duże litery, a s.j., s.c., sp. z o.o. na małe zgodnie z polską ortografią.

Czynności “BST/Walidacja siedziby kontrahenta”

Sprawdza dane kontrahenta z bazą VIES. Działa dla wielu kontrahentów zaznaczonych na liście.

 

Elementy na liście Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe

Czynność “BST/Import urzędów skarbowych”

Importuje urzędy skarbowe z pliku udostępnianego przez Sonetę. Różni się od funkcji udostępnianej przez producenta tym, że pozwala na dopisanie lub modyfikację już istniejących urzędów. Wynik importu jest zapisywany w logu “Import urzędów skarbowych”.

Lista Kontrahenci i urzędy/Banki

Czynność “BST/Importuj banki z NBP”

Importuje banki ze strony NBP.

Lista Dokumenty handlowe

Czynność “BST/Renumeracja”

Wykonuje renumerację dokumentów dla wskazanej definicji i w obrębie jednego miesiąca za pomocą zapytań SQL. Uwaga! Bezwzględnie należy sprawdzić poprawność działania na kopii bazy danych.

Lista Towary

Czynność “BST/Zablokuj Towary”

Guzik ustawia towar na ‘zablokowany’ jeśli:

  • Nie ma stanów;

  • Nie ma żadnego zakupu przez x dni;

  • Nie ma żadnej sprzedaży przez y dni.

 

Wyciąg bankowy

Guzik “Kopiuj (F9)”

Guzik tworzy dokładną kopię wpłaty/wypłaty w wyciągu bankowym, łącznie z opisem i cechami.

Guzik “Do kasy”

Guzik jest wywoływany z wyciągu bankowego, jest aktywny tylko dla wypłat. Funkcja tworzy wpłatę we wskazanej kasie. Jest kopiowana data i kwota.

Do opisu jest dopisywany numer dokumentu w celu identyfikacji i uniknięcia wielokrotnego kopiowania tej samej wypłaty.

Jeśli na wypłacie z banku nie ma opisu analitycznego wg parametrów (Wymiar i Symbol) na formatce, to taki opis jest tworzony. Na KP w kasie taki opis analityczny jest tworzony zawsze.

Uwaga. Wyciąg bankowy musi być zapisany. W kasie docelowej musi być utworzony raport na dzień kopiowania wypłaty i musi być on otwarty.

Dokumenty kasowe

Guzik “Do kasy”

Działa identycznie jak guzik “Do kasy” na wyciągu bankowym, ale z dokumentu kasowego.

Guzik “Do banku”

Działa identycznie jak guzik “Do kasy” na dokumencie kasowym. 

Pola dodatkowe (tzw. Workery)

Pola specjalne, które można wyciągnięcia na listach

Lista Zapisy księgowe

Worker KsiegaExt.OkresVAT

Jeżeli pozycja dekretu pochodzi z księgowania dokumentu VATowskiego (zakup, sprzedaż, dokumenty wewnętrzne VAT itd.), to to pole zwraca okres VAT do którego jest wpada ten dokument.

Jeżeli wyfiltrujemy zapisy z konta VAT 224 za bieżący miesiąc, to łatwo można skontrolować zgodność z rejestrem VATowskim.

Lista Dokumenty ewidencji

Worker KsiegaExt.StatusVAT

Zwraca informację, czy kontrahent zawarty na dokumencie jest czynnym płatnikiem VAT na datę operacji dokumentu. Dane są pobierane z kartoteki kontrahenta.

Worker KsiegaExt.KorektaZłeDługi

Jeżeli dokument, jest objęta korektą na złe długi, pole jest zaznaczone.

Worker KsiegaExt.FakturyWewnętrzne

Jeżeli dokument jest dokumentem zakupu, i jest to zakup z UE (niezależnie czy generowany w module Handel, czy jako dokument ewidencji), to worker sprawdza, czy są wystawione dokumenty wewnętrzne, czy są zatwierdzone i czy zgadzają się kwoty i daty tych dokumentów.

Lista kontrahenci

Worker KsiegaExt.StatusVAT

Zwraca informację, czy kontrahent jest aktualnie czynnym płatnikiem VAT.

Lista Rozrachunki

Worker KsiegaExt.KorektaZłeDługi

Jeżeli dokument, z którego pochodzi płatność, jest objęta korektą na złe długi, pole jest zaznaczone.


Zapraszamy do kontaktu enova@bst.com.pl
tel. 33 815 13 76