Nota księgowa

Nota księgowa to zgodnie z definicją „uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu transakcji, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji”.

Niekiedy firma wykonuje coś na zlecenie innej firmy lub instytucji, ponosząc przy tym koszty. Zleceniodawca refunduje je, opierając się na rachunkach i fakturach, dokumentujących te koszty. Firma może wtedy wystawić notę księgową, opiewającą na łączną sumę tych dokumentów, załączając ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie.

W programie Enova notę księgową można wystawić jako dokument 'Polecenie Księgowania' PK, dla którego wydruk może wyglądać następująco:

 

 Wydruk noty księgowej

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wprowadzeniem takiego dokumentu w Państwa systemie prosimy o kontakt.