Nota korygująca- wydruk

Do prostowania pomyłek zawartych na fakturach VAT podatnicy mają do wyboru dwa narzędzia: faktury korygujące oraz noty korygujące. Fakturę korygującą wystawić można w każdym przypadku stwierdzenia błędów na fakturze, przy czym robi to wystawca faktury. Notę korygującą natomiast wystawić można jedynie do ściśle określonych przypadków, a wystawia ją nabywca towarów czy usług.


 Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług „Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

 

W ENOVA wygląd wydruku noty oraz informacje w niej zawarte można dopasować do wymogów klienta.

Nota taka musi zawierać co najmniej (§ 18 ust. 3 cyt. rozporządzenia):
numer kolejny i datę jej wystawienia;
imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;
dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3, a więc: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok (w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym) dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
 
Ponadto nota taka powinna zawierać wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”.
 
Podmiot wystawiający notę korygującą (a więc nabywca) przesyła (dostarcza) ją wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią. Ten z kolei – po zapoznaniu się z treścią otrzymanej noty korygującej – jeżeli ją akceptuje, potwierdza notę podpisem i kopię odsyła (dostarcza) wystawcy.