Zmiany w przepisach 2015 cz.1

Co nowego w 2015?

Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zmiany przepisów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemach księgowych, kadrowych oraz handlowych. Firmy korzystające z oprogramowania enova365, nie muszą się tym martwić, enova365 jest przygotowana na zmiany! Nowelizacje te zaraz po wejściu w życie zostaną uwzględnione w aktualizacji programu! Sprawdź, jak dostosujemy enova365 do zmian w przepisach 2015.

Zmiany_Przepisow_2015.jpg

 enova365 Handel 

Zmiany w VAT dotyczące opodatkowania e-usług

Wprowadzony zostaje obowiązek rejestracji VAT w kraju odbioru usługi dla podatników świadczących usługi drogą elektroniczną na terenie UE dla podmiotów prywatnych. 

Ograniczenie stosowania zwolnień w ewidencjonowaniu obrotu za pomocą urządzeń fiskalnych

Konieczność stosowania urządzeń fiskalnych gdy sprzedaż będzie dokonana na rzecz osób nieprowadzących działalności - zmianą objęci będą m.in. lekarze, prawnicy, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, kosmetyczki.

Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem 

odwrotnego obciążenia
Rozszerzenie listy produktór objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT m.in. o: złoto w różnej postaci, kolejne produkty stalowe, telefony komórkowe, smartfony, notebooki, laptopy etc.
Więcej ->


 enova365 Kadry i Płace

Nowe wzory deklaracji PIT za 2014 rok

Od stycznia 2015 roku zastosowanie będą miały nowe wzory formularzy: PIT- 12, PIT-2, PIT-4R, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz dwie wersje PIT-11 i PIT- 8AR. 

Deklaracje PIT wyłącznie w formie elektronicznej. Formę pisemną stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są zobowiązani sporządzić deklaracje za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników
Wprowadzony zostaje wymóg składania deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego
Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 wyniesie 1750 zł.

Więcej ->


 enova365 Księgowość

CIT8 tylko elektronicznie
Dotychczas fakultatywna wysyłka CIT8 drogą elektroniczną, od nowego roku staje się obowiązkiem podatnika.

Uproszczona sprawozdawczość dla jednostek mikro
Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych jednostek mikro za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie - a więc już za 2014 r

Zmiany w metodach obliczania współczynnika odliczenia VAT przy działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT
Podatnicy będą mogli samodzielnie ustalać współczynnik odliczenia VAT  w taki sposób, aby jak najdokładniej odzwierciedlić specyfikę prowadzonej przez nich działalności. 

Więcej ->


Handel 

Zmiany w ustawie o VAT dotyczące opodatkowania usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych

W dniu 3 września 2014 roku opublikowana została ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, która w zasadniczej części wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Nowelizacja ta związana jest ze zmianami, które wprowadziła dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r., dotyczącymi miejsca świadczenia usług m.in. telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych. 

 

To bardzo istotne zmiany dotyczące podatników świadczących swoje usługi na terenie Unii Europejskiej dla kontrahentów - osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich. Celem tych zmian jest opodatkowanie usług w miejscu ich konsumpcji. Obowiązkiem usługodawców będzie rejestrowanie sprzedaży w stawkach VAT kraju, w którym usługa będzie odbierana, a dalszą konsekwencją przygotowanie deklaracji VAT wynikającej z tego typu sprzedaży. 

 

Dla systemów informatycznych zakres zmian związanych z tymi przepisami jest ogromny.

Ograniczenie stosowania zwolnień w ewidencjonowaniu obrotu za pomocą urządzeń fiskalnych

Z dniem 31 grudnia 2014 r. dla wielu podatników kończy okres stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży poprzez urządzenia fiskalne. 
Obecne rozporządzenie z 29 listopada 2012 r. wydane przez Ministerstwo Finansów zostało zastąpione nowym, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. W grupie tracącej prawo do korzystania ze zwolnienia, gdy sprzedaż będzie dokonana na rzecz osób nieprowadzących działalności są m.in. lekarze, prawnicy, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, kosmetyczki etc.

Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

W związku z rosnącą liczbą transakcji, których celem jest unikanie opodatkowania, nastąpią zmiany w załączniku 11 do ustawy o VAT. 
Ich celem jest rozszerzenie liczby artykułów  podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Lista rozszerzana jest m.in. o następujące rodzaje produktów: złoto w różnej postaci, kolejne produkty stalowe, telefony komórkowe, smartfony, notebooki, laptopy etc.

Początek ->


Kadry i Płace

Zmiany w przepisach obowiązujące już od pierwszego stycznia 2015 wymagające dostosowania systemów informatycznych:

Nowe wzory deklaracji PIT za 2014 rok

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.  2014 r. poz. Poz. 1634).

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od stycznia 2015 roku zastosowanie będą miały nowe wzory formularzy: PIT- 12, PIT-2, PIT- 3, PIT-4R, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz dwie wersje PIT-11 PIT- 8AR oraz IFT-1/IFT-1R. Do rozliczeń za 2014 rok będzie obowiązywał druk PIT-11 w wersji 21,  druk PIT-8AR w wersji 4 oraz druk IFT-1/IFT-1R w wersji 11. PIT-11 w wersji 22, PIT-8AR w wersji 5, IFT-1/IFT-1R w wersji 12 będą obowiązywać za rozliczenia podatku za rok 2015.

Deklaracje PIT wyłącznie w formie elektronicznej

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1563).

Zgodnie z nowymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym płatnicy  PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika zobowiązani do sporządzania i przekazywania imiennych informacji o wysokości dochodów podatników tego podatku, którzy informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 sporządzają dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych), lub gdy są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe, zobowiązani są do składania deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR), informacji (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) i rocznego obliczenia podatku (PIT-40) urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Formę pisemną stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są zobowiązani sporządzić deklaracje za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. Przy czym formularze w wersji papierowej można składać do końca stycznia. Dla formularzy przesyłanych elektronicznie termin nie ulega zmianie.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1220).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1750 zł.

Zmiana kwoty wynagrodzenia  minimalnego wpłynie na ustalanie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych dla niektórych osób korzystających z urlopu wychowawczego. Od 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru tych składek dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie będzie mogła być niższa od kwoty 1.750 zł (lub odpowiednio 1.400 zł – w I roku pracy). Z kolei dla pracownika niepełnoetatowego korzystającego z urlopu wychowawczego podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia, tj.1.312,50 zł.

Wzrost minimalnej płacy niesie za sobą zmiany w składce na Fundusz Pracy. Obowiązek opłacania składki na FP uzależniony jest od wysokości oskładkowanego wynagrodzenia uzyskanego przez danego ubezpieczonego. Wymóg opłacenia składki na FP występuje za ten miesiąc, w którym  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia była co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia. 

Wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia znajdzie również swoje odzwierciedlenie przy ustalaniu dopłat za pracę w godzinach nocnych oraz ustalaniu kwoty wolnej przy zajęciach wynagrodzenia.

 

Planowane zmiany w przepisach

 

Zmiany w oskładkowaniu umów członków rad nadzorczych

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – w dniu 24 października 2014 roku ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Zgodnie z planowanymi zmianami w Ustawie  o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw od 2015 roku członkowie rad nadzorczych, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi. 

Będą również obowiązywać nowe kody tytułu ubezpieczenia dla członków rad nadzorczych:

2241 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

2242 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

Początek ->


Księgowość

CIT8 tylko elektronicznie

Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12 listopada 2014 r. poz. 1563).

Dotychczas elektroniczna wysyłka CIT8 była dla podatnika możliwością, od nowego roku staje się obowiązkiem. Wynika to z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. 

Od nowego roku deklaracje dochodowe od osób prawnych – CIT 8 wraz z załącznikami muszą być wysyłane wyłącznie elektronicznie

Do podpisu deklaracji składanych przez osoby prawne wymagany jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

Uproszczona sprawozdawczość dla jednostek mikro

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 21 sierpnia 2014 r. poz 1100).

Znowelizowana ustawa o rachunkowości obowiązująca od  5 września 2014 definiuje jednostki mikro i wprowadza dla nich znaczące uproszczenia w sprawozdawczości.

Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych jednostek mikro za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie - a więc już za 2014 r.

 

Planowane zmiany w przepisach:

Zgodnie ze zmianami planowanymi od 1 kwietnia 2015 niektórych płatników VAT czekają spore zmiany. Ministerstwo opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7.11.2014. Zmiany wprowadzane projektem wynikają głównie z potrzeby dostosowania krajowych przepisów do prawa unijnego oraz z konieczności zapobiegania wyłudzeniom VAT.

Niektóre z projektowanych zmian będą wymagały dostosowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

Zmiany w metodach obliczania współczynnika odliczenia VAT przy działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podatnicy VAT, prowadzący działalność opodatkowaną i zwolnioną mogą dokonać odliczenia VAT naliczonego tylko w części związanej ze sprzedażą opodatkowaną. W przypadku trudności z ustaleniem tej części, stosuje się współczynnik odliczenia wynikający z wielkości działalności opodatkowanej i zwolnionej w poprzednim roku.

Aby  zapobiec odliczaniu proporcji na podstawie obrotu z poprzedniego roku i tym samym urealnić kwotę VAT do zapłaty, Ministerstwo proponuje, aby podatnicy, na podstawie zaproponowanych w ustawie sposobów obliczania, mogli samodzielnie ustalać współczynnik odliczenia VAT  w taki sposób, aby jak najdokładniej odzwierciedlić specyfikę prowadzonej przez nich działalności. Projekt  nowelizacji daje także podatnikom możliwość ustalenia tego współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego.

Nowy rodzaj informacji podsumowujących -  dla krajowych transakcji objętych odwrotnym obciążeniem

Aktualnie informacje podsumowujące składane są dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zgodnie z projektem, także w przypadku krajowych transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia sprzedawcy będą musieli składać informacje podsumowujące.

Nowy rodzaj deklaracji miałby być składany za okresy, w których przypada obowiązek podatkowy w terminach określonych w ustawie o VAT.

Początek ->

 
 
 

 
01.12.2014
Kategoria Komunikaty